fbpx

Integritetspolicy

 

1. POLICY OM PERSONUPPGIFTSSKYDD

Denna integritetspolicy innehåller detaljerade regler för hur dina personuppgifter samlas, behandlas och skyddas.

I policyn beskrivs hur och till vilka syften personuppgifter behandlas, hur de skyddas och vilka rättigheter du har i detta avseende. Barlinek behandlar personuppgifter i olika syften som kräver olika lagringsmetoder, baseras på olika lagstiftning avseende behandling, användning, utlämnande och lagringsperioder.

Vi lägger stor vikt vid personuppgiftsskydd och är väldigt måna om att hantera alla uppgifter vi har tillgång till på ett säkert sätt.

För att säkerställa vår höga standard och följa säkerhetsföreskrifterna avseende behandling av personuppgifter, har vi infört olika policys, procedurer och utbildningar som handlar om skydd av personuppgifter, deras konfidentialitet och säkerhet samt lämpliga datasystem, inbegripet självständiga certifikat (SSL certifikat). Våra åtgärder kontrolleras regelbundet så att vi kan säkerställa att de bidrar till att personuppgifterna hanteras på ett säkert sätt, själva behandlingsprocessen minimeras och att samtliga processer är transparenta.

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning, i synnerhet Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och lagen om personuppgiftsskydd.

Vi hoppas att denna integritetspolicy hjälper er att förstå reglerna kring, syftena med och metoderna för hur vi samlar personuppgifter via vår webbsida och i samband med vår verksamhet marknaden i kontakt med våra kunder, samarbetspartners och deras anställda samt i samband med vårt marknadsföringsarbete, däribland utbildningar, tävligar och lojalitetsprogram.

 

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är Barlinek S.A. med säte i Kielce (25-323), Al. Solidarności 36, KRS (nummer i det nationella domstolsregistret) 0000018891, NIP (skatteidentifieringsnummer) 959-08-21-486 (vidare kallat: Barlinek/ personuppgiftsansvarig)

Vid frågor om behandling av personuppgifter är ni välkomna att kontakta oss via följande e-postadress: daneosobowe.bsa@barlinek.com

 

3. BEHANDLINGSPROCESSER

 

– VÅRA KUNDER

– SAMARBETSPARTNERS OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER

– KONTAKTFORMULÄR OCH FÖRFRÅGNINGAR

– REKRYTERING

 

4. BEHANDLINGSPROCESSENS LAGRUM

Barlinek behandlar dina personuppgifter endast på grundval av gällande lagstiftning. De föreskrifter som är relevanta vid de olika behandlingsprocesserna specificeras i fliken ovan.

Vid behandling av dina personuppgifter tar Barlinek hänsyn inte bara till den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse utan även till dina rättigheter som framgår av föreskrifter om personuppgiftsskydd och hur de kan påverka de åtgärder som vidtas.

 

5. UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Barlinek przekazuje dane osobowe innym podmiotom w tym organom państwowym, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Barlinek lämnar ut personuppgifter till andra aktörer, bland annat statliga myndigheter i enlighet med lagen.

Eftersom Barlineks näringsverksamhet består av flera administrativa och tekniska element som kräver skydd, sköts behandlingen av externa aktörer. Vi går vårt bästa för att i samarbeten med externa aktörer erbjuda tjänster av högsta kvalitet. Med hjälp av avtal om utlämnande av uppgifter kan vi säkerställa en väldigt hög skydds- och sekretesstandard. Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt och används endast i syfte att uppfylla den personuppgiftsansvarigas avtalsenliga eller rättsliga skyldighet.

Personuppgifter som vi behandlar kan lämnas ut till

 • Enheter som ingår i Barlinek-gruppen. Mer information om Barlineks bolag finns här .
 • Externa aktörer som på uppdrag av Barlinek utför tjänster som krävs för att uppfylla syftena med behandlingen av dina personuppgifter, såsom kundservice (t.ex. reklamationer), rekrytering, indrivande av fordringar, transport-, post- och budtjänster, marknadsföring, tulltjänster, redovisning, hotelltjänster, tekniska tjänster
 • • aktörer som är ansvariga för datasäkerhet, aktörer som tillhandahåller IT-tjänster, programvaror, hosting, förvaltar webbsidor, skapar säkerhetskopior eller analyserar data.
 • • Organ som ser till att gällande lagstiftning beaktas, rättsorgan, andra statliga organ eller utomstående parter om detta framgår av lagen (och om detta sker enligt lagen).

Barlinek förbehåller sig rätten att lämna ut vissa personuppgifter till organ eller utomstående parter som begär detta på grundval av en viss lag eller föreskrifter.

Om personuppgifter lämnas ut till en stat som inte tillhör EES och som enligt EU-kommissionen inte kan garantera rätt säkerhetsnivå ska detta ske på grundval av ett avtal som tar hänsyn till EU-kraven inom utlämnande av personuppgifter utanför EES och innehåller relevanta säkerhetsklausuler. Överföringen av personuppgifter till USA baseras på Transatlantic Data Privacy Framework till organisationer som är listade i ”List of Data Protection Frameworks”.

Behandling av personuppgifter på ett automatiserat sätt
Dina personuppgifter behandlas inte med hjälp av verktyg baserade på automatiserat beslutsfattande (inklusive i form av profilering) på ett sådant sätt att som ett resultat av sådan automatiserad behandling kan eventuella beslut fattas som skulle få rättsverkningar eller på liknande sätt påverka ev. effekter gentemot kunder, entreprenörer, deras anställda eller medarbetare, såväl som administratörens anställda eller medarbetare eller jobbkandidater.

6. FYSISKA PERSONERS RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:

 • rätten att få tillgång till personuppgifter – den personuppgiftsansvariga ska, på begäran av personen som personuppgifterna avser, lämna ut om hur personuppgifterna behandlas, först och främst i vilka syften och enligt vilka lagar, vilka uppgifter som lagras och vilka aktörer som personuppgifterna lämnas ut till samt när de kommer att tas bort;
 • rätten att justera uppgifter – den personuppgiftsansvariga ska, på begäran av personen som personuppgifterna avser, ta bort samtliga felaktigheter avseende behandlingen av personuppgifterna och komplettera eller uppdatera dem om de inte är kompletta eller har förändrats;
 • rätten att ta bort uppgifter – den personuppgiftsansvariga ska, på begäran av personen som personuppgifterna avser, ta bort de uppgifter som inte längre behöver behandlas för att uppfylla syftena eller om samtycket har återkallats eller om personen har motsatt sig behandlingen och uppgifterna ifråga krävs inte för att driva in den personuppgiftsansvarigas fordringar;
 • rätten att begränsa eller överföra behandlingen – den personuppgiftsansvariga ska, på begäran av personen som personuppgifterna avser, sluta behandla personuppgifterna och lämnar ut dem i ett format som kan öppnas på en dator;
 • rätten att lämna in ett klagomål – om man anser att ens personuppgifter behandlas i strid mot gällande lagstiftning, har man rätt att lämna in ett klagomål hos chefen vid myndigheten för personuppgiftsskydd;
 • rätten att motsätta sig – personen som personuppgifterna avser får när som helst motsätta sig behandlingen av personuppgifterna;
 • rätten att återkalla samtycket – om personuppgifter behandlas enligt ett tidigare lämnat samtycke får personen ifråga när som helst återkalla samtycket. Att samtycket återkallats betyder inte att det hittills varit olagligt att behandla personuppgifterna. Inte heller påverkar det överensstämmelsen med lagen. Det medför dock att personuppgifterna aldrig mer kommer att användas till tidigare fastställda syften.

En ansökan om att utöva rättigheterna ovan kan skickas via vanlig post till adressen: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce eller via mail: daneosobowe.bsa@barlinek.com

Det är viktigt att så noggrant som möjligt beskriva vad begäran avser, t.ex. mottagaren och vilka av rättigheterna ovan man skulle vilja utöva. Om den personuppgiftsansvariga inte kan reda ut vad begäran handlar om eller vem som lämnat in ansökan får han eller hon be sökanden om ytterligare information.

Ansökan ska besvaras snarast möjligt, inom en månad efter att den inkom. Om det tar längre tid bör den personuppgiftsansvariga förklara för sökanden vad det beror på. Ansökan ska besvaras i skrift såvida ansökan inte har lämnats in via mail eller en elektronisk form inte har begärts.

 

7. UPPDATERING

I de frågor som inte regleras av denna integritetspolicy gäller lagen om personuppgiftsskydd och den allmänna dataskyddsförordningen.

Policyn verifieras regelbundet och uppdateras vid behov.

8. COOKIEFILER

Information om cookies finns på länken: Cookies Policy

9. FRÅGOR OCH KONTAKT

Den personuppgiftsansvariga lagrar kundkorrespondens i syfte att föra statistik och kunna besvara frågor, bl.a. begäran att ta bort uppgifter eller få utöva sin rätt att motsätta sig. Dessa uppgifter kommer inte att användas i några andra syften.

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter vänligen kontakta oss via vanlig post: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce eller via mail: daneosobowe.bsa@barlinek.com