fbpx

FLYTANDE LÄGGNING AV BARLINEK PARKETT MED BARCLICK FOGSYSTEM PÅ KORTSIDAN


Barlinek flerskiktsgolv är en produkt som är tillverkad av 100 % trä.  Konstruktionen är mycket resistent mot temperatur- och luftfuktighetsvariationer. Golvets tre korslagda skikt ger det en hög måttstabilitet.  Varje bräda är en färdigt ytbehandlad produkt, klar att användas så fort den är lagt.

MONTERING AV BARLINEK PARKETT

Alla som är någorlunda händiga kan klara av att lägga golvet själva.  Alla fuktalstrande arbeten på väggar och innertak så som: grundning, spackling, målning eller dekorativ putsning bör vara avslutade före montering av ett trägolv.  Fukthalten i underlaget bör inte överstiga 2 % för betongunderlag, 0,5 % för anhydritunderlag, 8 % för träunderlag (enligt CM metod). OBS! En ångspärr skall alltid appliceras då man misstänker att fukt kan förekomma i underlaget, samt alltid när undergolvet är betongplatta på mark, lättbetongbjälklag, golv över fuktiga och varma utrymmen (tvättstuga, pannrum etc.), golv med ingjutna eller friliggande värmeslingor samt på bjälklag över kryputrymme. Den relativa luftfuktigheten bör ligga inom intervallet 45 % till 60 % och lufttemperaturen mellan 18 till 24 °C (64 °F till 75 °F). Flerskiktsbrädans fukthalt ska vara från 5 % till 9 %.

LÄGGNING AV BARLINEK PARKETT STEG FÖR STEG

1.


Följande verktyg behövs för montage av vårt golv:

1. hammare 1 kg
2. slagjärn
3. slagkloss
4. handsåg eller sticksåg
5. tumstock, penna, kniv

2.


Pakettgolv kan läggas på alla torra och jämna underlag. Före montaget ska underlaget dammsugas och ojämnheter planas ut med spackelspade.

3.


Före montaget kontrollera underlaget med avseende på ojämnheter. Ojämnheter bör inte vara större än 3 mm på en längd av 2 m.

4.


Kom ihåg att acklimatisera golvet i fabriksförpackningen på montageplatsen under minst 48 timmar före läg­gning, så att det anpassas till rådande förhållanden.

5.


Efter dammsugning av undergolvet läggs ett mellanlägg t.ex. naturkork på rulle. Kom ihåg att lämna ett mellanrum mot väggen på ca 10 mm. Mellan intilliggande korkremsor lämnas 2-3 mm mellanrum. På samma sätt gör vi med mellanlägg av andra material t.ex. träfiberskivor. Det rekommenderas att man använder sig av produkter från Barlineks sortiment vid val av mellanlägg för parkett.  Det är tillåtet att använda sig av material från andra leverantörer om dessa material tillåts att läggas i samband med parkettgolv i flytande system – bekräftelsen på detta ska finnas i produktens tekniska blad eller monteringsanvisningar eller andra dokument. Ett ångspärr (0,2 mm polyetenfolie) ska användas för alla typer av betongunderlag om man lägger golvet flytande. Ångspärren skall läggas med minst 200 mm överlapp. Skarvarna skall tejpas ihop.

6.


Dimensionerna på rummet och riktningen av solens strålar bestämmer riktningen på golvläggningen av Barlinek parkett. Om ingen av väggarna i rummet överstiger 8 m rekommenderar vi att lägga golvet parallellt med infallande ljus alltså vinkelrätt mot det mest solbelysta fönstret i rummet. Vid dimensioner större än 8 m eller vid utrymmen som är långa och smala (exempelvis korridorer) bör golvet läggas längs den längre väggen.

7.


Golvpaketen öppnas med kniv underifrån, för att inte skada brädans ytskikt.

8.


Hur lägger man Barlinek parkett?  Man ska komma ihåg att golvet består av 100 % trä och varje bräda har ett unikt utseende.  Innan monteringen ska man lägga fram brädorna och planera golvets mönster. Därefter kan monteringen påbörjas.

9.


Man ska såga av fjädern på första radens brädor så att dilatationsfogen mot vägg kan utföras på ett korrekt sätt.

10.


Vi lägger den första brädan och tack vare distansklossar lämnar vi en dilatationsfog på 10 mm vid varje vägg.

11.


Nästa bräda läggs med kortsidan mot fronten på den första och kopplas med hjälp av slagkloss för att bilda den första golvraden.

12.


Den sista brädan i första raden kapas så att det uppstår en dilatationsfog mot vägg på 10 mm. Den kapade brädan läggs med låsfogen mot föregående bräda och knackas ihop med hjälp av slagjärn.

13.


Med den kapade delen börjar man lägga den andra raden. Vi sätter in den i långsidans not i en vinkel på ca 20°-30°.

14.


Med hjälp av slagkloss och hammare knackas ihop brädan på långsidan för att vara säker att den ligger rätt på plats.

15.


På samma sätt fortsätter vi med nästa golvrader.

16.


Den sista raden anpassas på bredden med beaktande av dilatationsfog mot vägg på 10 mm.

17.


Brädan knackas ihop med hjälp av slagjärn.

18.


Dilatationsfog mellan klinker och trägolv samt i dörröppningar maskeras med en T-list. Det ska alltid finnas en dilatationsfog i dörren mellan två separata rum.

19.


Efter montering av golvlister är vårt golv klart för användning.